Šios programos tikslas:
Stiprinti vaiko psichinę, fizinę ir dvasinę sveikatą, siekiant jų darnos, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius.

Uždaviniai:
1. Skatinti vaikų aktyvų veikimą, judėjimą, judriųjų bei sporto žaidimų žaidimą;
2. Suteikti žinių apie mitybos poveikį žmogaus sveikatai, formuojant teisingo maitinimosi įgūdžius ir įpročius.
3. Pratinti vaikus kaitalioti aktyvų ir pasyvų poilsį, miegą, fizinę veiklą.
4. Formuoti kasdienius švaros ir tvarkos įgūdžius ir įpročius.
5. Ugdyti vaikų gebėjimą suvokti savo ir kitų emocijas, bei formuoti emocijų valdymo ir savireguliacijos įgūdžius.
6. Stiprinti bendradarbiavimą su vaikų šeimos nariais, plėtoti vaikų socialinę patirtį, bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais.

Sveikatos ugdymo(si) sritys:
1. Fizinė sveikata (fizinis aktyvumas, mityba, veikla ir poilsis, asmens ir aplinkos švara);
2. Psichinė sveikata (emocijos ir jausmai);
3. Socialinė sveikata (bendravimas ir bendradarbiavimas).

Programos laukiami rezultatai:
• Vaikas žinos ir supras pagrindinius sveikos gyvensenos principus:
fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, veiklos ir poilsio derinimo, asmens ir aplinkos švaros svarbą sveikatai ir gyvenimo kokybei;
• Bus sukurta ugdymo(si) aplinka stiprinanti ir sauganti sveikatą, didinanti atsparumą neigiamiems aplinkos veiksniams.
• Sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimas skatins įstaigos bendruomenę prisiimti atsakomybę už savo ir kito sveikatą.
• Ryšiai su socialiniais partneriais taps glaudesni, bendradarbiaujant bus sudarytos galimybės vaikams patirti teigiamų emocijų, įspūdžių, atskleisti savo kūrybinius gebėjimus įvairiose srityse.
• Pedagogai dalinsis gerąja patirtimi, įgis naujų pedagoginių žinių, įgūdžių.
• Ugdytiniai įgis socialinių įgūdžių, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti.

Programos ugdymo turinys apima:
• kasdieninę vaikų ugdymo(si) veiklą;
• tradicines šventes, renginius;
• projektinę veiklą.

Programoje penkerių metų laikotarpiui numatyta pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, patirties sklaida ir ugdymo(si) priemonių ir aplinkos turtinimas, kuriant saugią ir sveiką aplinką.