“Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas”, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. T-412 (www.kaunas.lt > Taryba > Tarybos sprendimai)

Užmokestį už vaiko išlaikymą darželyje, teikiamas mokesčio lengvatas reglamentuoja “Atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-113 (www.kaunas.lt > Taryba > Tarybos sprendimai) “Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse”, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-350 (www.kaunas.lt  > Taryba > Tarybos sprendimai)

“Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų nustatymo“, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. A – 563 (www.kaunas.lt > Administracijos direktoriaus įsakymai)

Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-440 pakeistas miesto Tarybos 2014-03-20 sprendimu Nr. T- 171 (www.kaunas.lt  > Taryba > Tarybos sprendimai)

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281 (www.smm.lt > Teisinė informacija > Švietimo įstatymas)

“Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas” patvirtintas įsakymu 2011 m. liepos 8 d. Nr: ISAK –V-1228 (www.smm.lt > Teisinė informacija > Ministro įsakymai)

Lietuvos higienos normos HN 75:2016 “Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (2016-01-26 Nr.V- 93) (www.sam.lrv.lt > Teisinė informacija > Ministro įsakymai)

Lietuva 2030 ir Nacionalinė pažangos programa

Europa 2020 pažangaus tvaraus ir integracinio augimo strategija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.

Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. ISAK-1180 “Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimas 2010 m. birželio 7 d. Nr. ISAK – 832 (www.smm.lt > Teisinė informacija > Ministro įsakymai)

“Dėl Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo organizavimo”, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-351, pakeistas sprendimu 2011 m. liepos 14d. Nr.T-455, pakeistas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-82 (www.kaunas.lt > Taryba > Tarybos sprendimai)

“Dėl Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo”, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-351, pakeistas sprendimu 2011 m. liepos 14d. Nr.T-455, pakeistas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-82 (www.kaunas.lt  > Taryba > Tarybos sprendimai)