Įgyvendintas Kauno pedagogų kvalifikacijos centro koordinuojamas  tarptautinis projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui” (sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254; angl. „Effective International Partnership: Success for Every Student”) pagal „Erasmus+” programą, 2 pagrindinį veiksmą – Strateginė partnerystė. Pasiektas pagrindinis projekto tikslas: konsoliduoti turimas žinias ir tarptautiniu mastu sukurti mokymo(si) priemones besimokantiesiems ir ugdytojams. Sukurtos priemonės padeda ugdyti aukštesniojo lygmens kritinį ir kūrybinį mąstymą, jas naudojant sėkmingai taikomi įvairūs metodai: žaidimo ir informacinių technologijų, atsižvelgiama į vaikų amžiaus tarpsnius ir pasiekimų lygmenį, sudaromos sąlygos pasiekti ne tik ugdymo(si) rezultatų, bet ir patirti mokymosi sėkmę, kuri motyvuoja vaikus patiems mokytis.

Projekto rezultatas – sukurti švietimo produktai:

2018 m. lapkričio 5-9 dienomis vyko tarptautinio projekto „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ (Effective International Partnership: Success for Every Student) II – asis partnerių susitikimas ir mokymai Turkijoje, Izmite.
Mūsų įstaigos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Aušra Šlemo ir Daiva Bobinaitė lankėsi privačiuose Dogos (Doğa) ir Bahçeşehir koledžuose, kuriuose jau taikomos mąstymo mokyklų metodikos (ugdomas kūrybinis ir kritinis mąstymas). Jos kartu su mokytojais iš Norvegijos, Latvijos, Lietuvos ir Turkijos sėmėsi patirties ir kūrė mokymo(si) priemones besimokantiesiems (3 – 18 m. mokiniams) ir ugdytojams (mokytojams, tėvams), kurios ugdytų aukštesnio lygio kritinį ir kūrybinį mąstymą, pasitelkiant patyriminius, žaidybinius mokymo(si) ir informacinių technologijų metodus.

2018 m. balandžio 23-27 d. priešmokyklinio ugdymo pedagogės Aušra Šlemo ir Daiva Bobinaitė, kurios kartu su kitais projekto partneriais kuria intelektualinį produktą – knygas-rekomendacijas, skirtas mokiniams, mokytojams ir tėvams apie kūrybinio mąstymo ugdymą, tobulino kvalifikaciją dalyvaudamos mokymuose „Aukštesnio lygio kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymas. Mąstymo organizacija“ (I sesija) Fitjar’o mieste, Norvegijoje.
Svetingieji norvegai sudarė sąlygas projekto partneriams iš Lietuvos, Latvijos ir Turkijos plačiau susipažinti su švietimo organizavimo Norvegijoje ypatumai. Organizuoti vizitai į švietimo įstaigas – jų vadovai pristatė savo mokyklų veiklas, aprodė mokymosi aplinkas, stebėtos ir kartu aptartos pamokos ir pan. Taip pat lankytasi Vakarų Norvegijos taikomųjų mokslų universitete, kuris rengia švietimo darbuotojus.
Kartu su kitais projekto partneriais mūsų įstaigos pedagogės ne tik turėjo galimybę kelti pedagoginę kritinio ir kūrybinio mąstymo ugdymo kompetenciją, bet ir bendrąsias kompetencijas: bendrauti užsienio kalba bei bendradarbiauti su užsienio šalių pedagogais.

Kovo 13-15 dienomis vyko strateginės partnerystės projekto pagal Erasmus + programą, kurį koordinuoja Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“ partnerių susitikimas Lietuvoje. Į susitikimą atvyko partneriai iš Turkijos, Norvegijos ir Latvijos. Viena iš svarbiausių šio pirmo susitikimo veiklų buvo susipažinti su projekte dalyvaujančiomis Kauno įstaigomis: lopšeliu-darželiu „Giliukas“, Panemunės pradine mokykla, Šv. Kazimiero progimnazija, „Saulės“ gimnazija. Svečiai lankėsi mūsų darželyje kovo 14-osios rytą. Svečius domino įstaigos veiklos ypatumai, dienotvarkė, ugdymo turinys, diegiami alternatyvios Valdorfo pedagogikos principai, ugdymo metodai, pedagogų darbo specifika, specialiosios ugdymo pagalbos teikimas. Projekto partneriai aplankė grupes, stebėjo ugdomąsias veiklas, aplinką. Vienoje iš grupių susitiko Norvegijos studentes, kurios tuo metu atliko praktiką pagal Erasmus+ K1 projektą. Susipažino su projekte dalyvaujančiomis pedagogėmis, kurios ruošiasi pirmosioms projekto mokymo veikloms, kurios vyks Norvegijoje š.m. balandžio pabaigoje.

Įgyvendinamas tarptautinis projektas „Veiksminga tarptautinė partnerystė: mokymosi sėkmė kiekvienam mokiniui“(sutarties Nr. 2017-1-LT01-KA201-035254) (angl. „Effective International Partnership: Success for Every Student“) pagal „Erasmus+“ programą, 2 pagrindinį veiksmą – Strateginės partnerystės.
Projekto tikslas – konsoliduoti turimas žinias ir tarptautiniu mastu sukurti mokymo(si) priemones besimokantiesiems (3 – 18 m. mokiniams) ir ugdytojams (mokytojams, tėvams), kurios ugdytų aukštesnio lygio kritinį ir kūrybinį mąstymą, pasitelkiant patyriminius, žaidybinius mokymo(si) ir informacinių technologijų metodus.
Projekto tikslinė grupė – pedagoginiai darbuotojai, mokiniai.
Projekto veiklos:
• tarptautiniai darbiniai projekto partnerių koordinatorių susitikimai (Kaune, Rygoje, Fitjar (Norvegija), Izmite (Turkija));
• mokymai „Aukštesnio lygio kūrybinio ir kritinio mąstymo ugdymas. Mąstymo organizacija“ (II sesijos po 7 d.);
• 2 intelektinių produktų parengimas. Projekto metu bus sukurti švietimo produktai: mokymo(si) priemonė – pratybos besimokantiesiems (skirtingoms mokinių amžiaus grupėms; nuo 3 iki 18 m. mokiniams); mokymo(si) priemonės vadovas ugdytojams (mokytojams, tėvams);
• praktinis sukurtų priemonių išbandymas. Iš kiekvienos partnerinės šalies mokyklos dalyvaus po 12 mokytojų ir 60 mokinių (iš viso 72 mokytojai, 360 mokinių);
• viešinimo renginiai – konferencijos (Kaune, Rygoje, Fitjar (Norvegija), Izmite (Turkija)).
Projektu siekiama sukurti inovatyvius, veiksmingus ir modernius intelektinius produktus, kurie pagerintų pedagogų darbo kokybę, užtikrintų kokybiškesnį ugdymą, prisidėtų prie mokinių geresnių mokymosi rezultatų pasiekimo, sudarytų palankias sąlygas plėtoti novatorišką ugdymą.
Projekto koordinatorius – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.
Projekto partneriai: Kauno lopšelis – darželis „Giliukas“, Kauno Panemunės pradinė mokykla, Kauno šv. Kazimiero progimnazija, Kauno „Saulės“ gimnazija, Rygos švietimo ir informacijos centras (Latvija), „Fitjar vidaregåande skule“ (Norvegija), „Kocaeli Il Milli Egitim Mudurlugu“ (Turkija).
Projektas įgyvendinamas: 2017-10-02 – 2019-10-01.
Projekto finansavimas: 174 440 Eur.