Vizija

Teikti paslaugas vidutiniškai apie 220 vaikų, užtikrinti aukštos kvalifikacijos specialistų teikiamą korekcinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos bei kitų raidos sutrikimų. Sudaryti optimalias sąlygas kiekvieno vaiko gebėjimams, kompetencijoms ugdyti, asmenybės galioms atskleisti ir plėtotis, kuriant šiuolaikišką, vaikų ir tėvų lūkesčius atspindinčią ugdymo(si) aplinką. Naudoti aktyvius veiklos metodus, keistis patirtimi bendradarbiaujant su šalies ir užsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kitomis institucijomis. Plėtoti Valdorfo pedagogikos idėjas ir principus, dalyvaujant Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacijoje.

Misija

Atvira kaitai ugdymo institucija, teikianti bendrojo ir specialiojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas Šilainių mikrorajono ugdytiniams bei specialiųjų poreikių vaikams iš kitų Kauno miesto regionų, laiduojanti vaiko asmenybės skleidimąsi, plėtojanti vaikų kūrybinę saviraišką, propaguojanti sveiką gyvenseną ir skirianti didelį dėmesį dorinių vertybių ugdymui. Keturių grupių ugdymo turinys praturtintas netradicinės Valdorfo pedagogikos elementais.

Sutelktai dirbanti įstaigos bendruomenė, kvalifikuota specialistų komanda sudaro prielaidas sėkmingai vaiko socializacijai ir ugdymosi tęstinumui.

Teikia kompleksinę-korekcinę pagalbą šio darželio nelankantiems vaikams, konsultuoja jų šeimas ir pedagogus, įstaigoje veikiančiame specialiojo ugdymo pagalbos konsultaciniame centre „Vaiko takeliu“.

Vertybės ir filosofija

Lopšelio-darželio filosofinis pamatas – kūno ir sielos vienovė. Ugdymo procese vyrauja pusiausvyra tarp intelektinių, moralinių bei fizinių, praktinių gebėjimų ugdymo.
Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami pagarbos, sąžiningumo ir atsakomybės principais.
Puoselėjamos vertybės: atvirumo, teisingumo, atsakomybės, lygių galimybių.