Vizija

Teikti paslaugas vidutiniškai apie 230 vaikų, užtikrinti aukštos kompetencijos specialistų teikiamą švietimo pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos, įvairiapusių raidos sutrikimų, kompleksinių ir kitų negalių. Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius gebėjimus, kurti ugdymo turinį, kuris ugdytų vaikų kūrybinį-kritinį mąstymą, padėtų pasiekti visapusiškos asmenybės brandos. Formuoti vaikų ir tėvų lūkesčius atitinkančią ugdymo(si) aplinką, kuri skatintų vaiką savarankiškai veikti ir tyrinėti pasaulį. Sudaryti sąlygas įstaigos bendruomenei plėtoti mokėjimo mokytis kompetenciją, keistis patirtimi bendradarbiaujant su šalies ir užsienio ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kitomis institucijomis.

Misija

Besimokanti ir atvira kaitai ugdymo įstaiga, teikianti bendrojo bei specialiojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas Šilainių mikrorajono ugdytiniams, taip pat specialiųjų poreikių vaikams iš kitų Kauno miesto regionų, užtikrinanti vaiko visapusišką asmenybės augimą, skatinanti saviraiškumą ir aktyvumą, skirianti didelį dėmesį sveikatos stiprinimui ir dorinių vertybių ugdymui. Įstaigoje suburta kompetentinga švietimo pagalbos specialistų komanda, kuri teikia švietimo pagalbą įstaigą lankantiems vaikams bei konsultuoja besikreipiančius specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus).

Ugdymo turinys trijose darželio grupėse praturtintas Valdorfo pedagogikos elementais.

Vertybės ir filosofija

Lopšelio-darželio filosofinis pamatas – kūno ir sielos vienovė. Ugdymo procese vyrauja pusiausvyra tarp intelektinių, moralinių bei fizinių, praktinių gebėjimų ugdymo.
Bendruomenės tarpusavio santykiai grindžiami pagarbos, sąžiningumo ir atsakomybės principais.
Puoselėjamos vertybės: atvirumo, teisingumo, atsakomybės, lygių galimybių.