Logopedas teikia pagalbą vaikams, kuriems nustatytas kalbos ir kalbėjimo sutrikimas. Kalbos ir kalbėjimo sutrikimai gali būti labai įvairūs – paprastas šveplavimas (netaisyklingas garsų s, z, c, š, ž, č, k, g, r, f, v tarimas), fonologinis kalbos sutrikimas, mikčiojimas ar sudėtingi kalbos neišsivystymo atvejai.

Logopedo pagalba vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, teikiama 2-3 kartus per savaitę. Vaikai, turintys didesnių specialiųjų ugdymosi poreikių, susijusių ne tik su kalbos ir komunikacijos sutrikimais yra ugdomi specialiosios paskirties grupėse, kuriose logopedo korekcinė pagalba teikiama nemažiau kaip 4 kartus per savaitę.

Logopedas veda individualias ir pogrupines pratybas, kurių metu:

  • Moko taisyklingai tarti gimtosios kalbos garsus;
  • Lavina fonetinę klausą ir formuoja garsinės analizės-sintezės įgūdžius;
  • Turtina pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną;
  • Ugdo rišliąją kalbą;
  • Lavina smulkiąją motoriką, regimuosius, erdvės ir laiko suvokimus.

Logopedas taip pat:

  • Atlieka pirminį vaiko kalbinių gebėjimų vertinimą  (tarties, žodyno, gramatinės sandaros, rišliosios kalbos, girdimojo suvokimo), nustato vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius.
  • Sudaro individualų švietimo pagalbos planą. Fiksuoja vaikų pasiekimus dukart per metus.
  • Bendradarbiauja su grupių auklėtojomis, kitais įstaigos specialistais, užtiktina švietimo pagalbos tęstinumą.
  • Inicijuoja, organizuoja ir aktyviai dalyvauja lopšelio-darželio ugdomosiose veiklose. Padeda užtikrinti įtraukiojo ugdymo idėjos įgyvendinimą lopšelyje-darželyje.
  • Konsultuoja ugdytinių tėvus, teikia rekomendacijas.