Mūsų įstaiga įsikūrusi ramioje, gražioje aplinkoje, atokiau nuo miesto transporto triukšmo. Supantis senų medžių parkas, vaismedžių sodas suteikia galimybę džiaugtis gamta, stebėti kintančius metų laikus.

Įstaigą lanko apie 220 vaikų. Ugdymas organizuojamas nuo lopšelio iki mokyklos, vykdomas lietuvių kalba. Lanksti įstaigos struktūra tenkina vaikų poreikius, tėvų lūkesčius.

Įstaigoje dirba 35 pedagogai. Įstaigos direktorė įgijus II-ią vadybinę kategoriją., pavaduotoja ugdymui – vadybinės kategorijos neturi. 32 pedagogų (91%) įgiję aukštąjį išsilavinimą. 3 (10%) pedagogai įgiję mokytojo kvalifikacinę kategoriją, 14 (44%) pedagogų įgiję vyresniojo mokytojo, 15 pedagogų (46%) mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 4 pedagogai (12%) yra įgiję edukologijos magistro laipsnį. Įstaigoje dirbantys pedagogai atviri kaitos procesams, tobulina savo kvalifikaciją, pedagoginę kompetenciją.

Tobulinant ugdymo procesą, ieškant efektyvių vaikų poreikius atitinkančių ugdymo metodų, keturiose grupėse pradėti diegti Valdorfo pedagogikos elementai. Siekdami įgyti reikiamą kompetenciją aštuoni įstaigos pedagogai lankė ilgalaikius Kauno kolegijos ir tarptautinio Valdorfo pedagogikos centro organizuotus seminarus – praktikumus, toliau bendradarbiauja su Valdorfo pedagogikos centru, įgyja naujos patirties. 2014 m. birželio 14 d. įstaiga tapo Lietuvos Valdorfo vaikystės pedagogikos iniciatyvų asociacijos nariu.

Ugdymo procese aktyviai taikomas projektinės veiklos metodas. Šis metodas padeda vaikams įgyti naujų įgūdžių, kompetencijų, efektyviai spręsti iškilusius ugdymo sunkumus. Projektinė veikla skatina bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių, sudaro galimybes dalintis gerąja patirtimi. Pedagogai organizuoja bei dalyvauja miesto, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose.

Vaiko sveikatos stiprinimas – viena svarbiausių ugdymo sričių. Įstaiga yra pripažinta Sveikatą stiprinančia mokykla. Ugdymas grindžiamas individualia sveikatos stiprinimo programa “Augu sveikas” iki 2018 metų, kurios tikslas – stiprinti vaiko psichinę, fizinę ir dvasinę sveikatą, siekiant jų darnos, ugdyti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius. Siekiant įgyvendinti programos tikslus sukurta tinkama ugdymo aplinka: grūdinimosi baseinėlis, sporto salė, korekciniams užsiėmimams skirta salė. Dirba kvalifikuoti pedagogai. Ikimokykliniame amžiuje labai svarbu skatinti vaiko kūrybiškumą, fantaziją, todėl įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko gebėjimams atsiskleisti per meninę raišką. Įkurta menų studija, kurioje vaikai piešia, vaidina, dainuoja, lipdo moliu. Su vaikais dirba menų pedagogai (dailės, muzikos). Vaikai savo darbeliais puošia įstaigą, dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose projektuose, parodose. Meninis ugdymas padeda atskleisti vaiko gebėjimus, kūrybiškumą, išreikšti savo vidinį pasaulį, jausmus.

Įstaigos specialistai sukaupę ilgalaikę patirtį ugdant vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos, kitų raidos sutrikimų. Šie vaikai yra ugdomi specialiosios paskirties grupėse, tėvų pageidavimu, integruojami į bendrojo ugdymo grupes. Specialiosios paskirties grupes lanko ne daugiau kaip 10 vaikų, jų vaikų ugdymo procesas individualizuojamas, atsižvelgiama į sutrikimo pobūdį, poreikius, gebėjimus, jiems kuriamos individualios programos, jungiančios visų su jais dirbančių specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, meninio ugdymo pedagogų, neformaliojo ugdymo mokytojo (kūno kultūra) korekcinę pagalbą.

Nuo 2012 m. rugsėjo mėnesio įstaigoje pradėjo veikti specialiojo ugdymo pagalbos konsultacinis centras “Vaiko takeliu”. Konsultacinio centro paskirtis – teikti metodinę, konsultacinę, korekcinę pagalbą ikimokyklines įstaigas lankantiems ir nelankantiems vaikams, turintiems įvairių raidos sutrikimų, jų šeimoms ir pedagogams.