Vaiko pasiekimų vertinimas įstaigoje vyksta šiais etapais:

1. Pirminis vaiko vertinimas. Vaikui pradėjus lankyti įstaigą, išsiaiškinami tėvų (globėjų) lūkesčiai, surenkama jų nuomonė apie vaiko gebėjimus, individualius ypatumus. Pedagogai rugsėjo – spalio mėnesiais vertina vaiko gebėjimus pagal visas ugdymo sritis, nustato vaiko pasiekimų žingsnius, išsiaiškina silpniau išreikštas sritis bei iškelia individualius ugdymo tikslus.

2. Kaupiama informacija apie vaiką viso jo ugdymosi įstaigoje metu. Stebimas elgesys žaidimų, įvairios veiklos, kasdienių situacijų metu, renkami darbeliai. Svarbiausia informacija fiksuojama vaiko pasiekimų vertinimo aplankale. Aplanke kaupiami ir saugomi 18 ugdymo sričių vertinimo žingsniais aprašai, kūrybinių darbų pavyzdžiai, atspindintys pasiekimus, vaiko mintys apie save, aplinkinius, gyvenimą grupėje, šeimoje, pedagogų pastebėjimai, tėvų mintys apie vaiką, draugų vertinimai. Šis aplankas skirtas vaiką ugdantiems pedagogams ir tėvams.

3. Apibendrinamasis vaiko vertinimas. Mokslo metų pabaigoje atliekamas visų ugdymosi sričių pasiekimų, žinių, supratimų, gebėjimų, vertybinių nuostatų apibendrinamasis vertinimas. Duomenys užfiksuojami vertinimo žingsniais aprašuose.

4. Atliekama surinktos informacijos apie vaiko pasiekimus ir pažangą analizė. Su vaiku aptariama, kas jam sekėsi, kas buvo sunku, ką jis sužinojo, kaip jautėsi. Su išvadomis supažindinami tėvai. Vaiko pasiekimų vertinimo rezultatai tėvams pateikiami individualiai jiems patogiu metu. Tėvams tai pat sudarytos galimybės vaiko ugdymo(si) procesą bei pasiektus rezultatus aptarti su specialistais individualių konsultacijų metu.

Didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, Pedagoginei psichologinei tarnybai rekomendavus, sudaromos individualios ugdymo(si) programos atsižvelgiant į vaikų pasiekimus, gebėjimus, sutrikimo pobūdį. Programos įgyvendinimą vykdo vaiką ugdančių pedagogų komanda: auklėtoja, logopedė, specialioji pedagogė, kiti specialistai. Specialistai teikia rekomendacijas grupių auklėtojoms, tėvams (globėjams) apie vaiko ugdymosi galimybes, perspektyvas, aptaria pagalbos teikimo būdus. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų vertinamas vyksta nuolat, visais keturiais viršuje nurodytas etapais.

Vaikų pasiekimų vertinimo aplankalai keliauja paskui vaiką: nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio ugdymo grupės. Sukaupta ir nuolat renkama informacija tampa gairėmis, padedančiomis planuoti vaikų ugdymą(si): numatyti naujus tikslus ir uždavinius, kurti palankią aplinką, sudaryti sąlygas tikslingai vaikų veiklai, pasirinkti efektyvius, vaiko prigimtį atitinkančius metodus ir priemones, pritaikyti ugdymą(si) konkretiems vaikams, jį individualizuoti, padidinti jo prieinamumą bei siekti kryptingos maksimalios kiekvieno vaiko pažangos pagal jo galimybes. Taip pat vaikų stebėjimas, jų ugdymo(si) poreikių ir pasiekimų vertinimas bei ugdymo(si) rezultatų numatymas yra svarbus veiksnys ikimokyklinio ugdymo programos tobulinimui bei jos įgyvendinimo įvertinimui.