Vaikai į ikimokyklines ir priešmokyklines grupes priimami vadovaujantis Centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-331.

Švietimo skyriaus vedėjo įsakymas 2022 m. gegužės 31 d. Nr. 35-85 dėl vietų skaičiaus 2022-2023 m.m.

Tėvai (globėjai), norintys leisti vaiką į darželį, pildo nustatytos formos prašymą priimti vaiką į švietimo įstaigos grupę ir jį pateikia elektroniniu būdu per Savivaldybės elektroninių paslaugų sistemą adresu https://i-darzeli.kaunas.lt arba bet kurios švietimo įstaigos darbuotojui, atsakingam už Savivaldybės duomenų tvarkymą, arba Savivaldybės administracijos padalinio, atsakingo už centralizuoto vaikų priėmimo į švietimo įstaigų grupes organizavimą, specialistui, atsakingam už Savivaldybės duomenų bazės tvarkymą. Tėvų (globėjų) prašymai priimami ir elektronine programa registruojami nuolat.

Prašyme nurodoma:
1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota gyvenamoji vieta;
2. pageidaujama lankyti švietimo įstaiga (nurodyti ne daugiau kaip dvi alternatyvas);
3. tų mokslo metų, kuriais pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę, pradžia – rugsėjo 1 d. (dėl svarbių priežasčių tėvai (globėjai) gali prašyti pakeisti prašyme nurodytą datą, nuo kurios pageidaujama lankyti švietimo įstaigos grupę);
4. duomenys apie pirmenybę priimant vaiką į švietimo įstaigą;
5. duomenys apie tėvus (globėjus).

Tėvai (globėjai), pageidaujantys pasinaudoti vaiko pirmumo teise,  kartu su prašymu pateikia dokumentų kopijas, kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė priimant į grupę. Pirmenybė teikiama šiems vaikams:

  • vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
  • rotuojamo (perkeliamo) kario vaikas, pasiūlytas Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus (karys rotuojamas (perkeliamas) iš kitos savivaldybės į Kauno miesto savivaldybę);
  • įvaikintiems arba globojamiems vaikams;
  • prieglobsčio prašytojų vaikams, pasiūlytiems Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus;
  • vaikams, kuriems nustatytas neįgalumas ar žymūs vystymosi sutrikimai (sutrikęs intelektas, autizmas, aklumas ar silpnaregystė iki 0,3, kurtumas ar neprigirdimumas 41 dB, cerebrinis paralyžius ar kitas labai žymus judesio ir padėties sutrikimas) (pateikiama Pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacija ar gydytojų konsultacinės komisijos išvada);
  • vaikams iš socialiai remtinų šeimų;
  • vaikams iš šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų.

Prieš pradedant lankyti darželį, būtina pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos (Nr.027-1/a) vaiko sveikatos pažymėjimą, kurį išduoda šeimos gydytojas. Priimant vaikus į specialiųjų poreikių grupes, būtina logopedo rekomendacija dėl reikiamos pagalbos teikimo. Žymesnių kalbos ir raidos sutrikimų, turintys vaikai yra nukreipiami tyrimui Kauno pedagoginėje – psichologinėje tarnyboje, kurios specialistai teikia rekomendacijas įstaigos pedagogams dėl tolimesnio jų ugdymo. Grupės komplektuojamos laikantis eilės pagal tėvų (vaiko globėjų) prašymo registravimo datą. Grupės sukomplektuojamos kasmet iki birželio 1 dienos. Jeigu yra laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.