Siekiant praturtinti ugdymo procesą, naudojami Valdorfo pedagogikos elementai. Valdorfo pedagogika – tai humanistinė pedagogika, gerbianti ir ginanti vaiką, mylinti jį tokį, koks jis yra. Šios pedagogikos tikslas – ugdyti harmoningą ir laisvą asmenybę, žmoniškąsias vertybes, padedančias vaikui atskleisti savąjį “Aš”, siekti gėrio ir grožio. Ugdymo turinys subtiliai suderintas su vaiko dvasinės raidos dėsniais, padeda vaikui lengviau suvokti save, atsiskleisti ir vystytis protui, jausmams, valiai.

Valdorfo grupės pasižymi tuo, kad jose yra ugdomi mišraus amžiaus vaikai. Vaikai jaučiasi kaip šeimoje, kur mažieji stebi ir mėgdžioja vyresniuosius, vyresnieji globoja, padeda mažiesiems. Kiekvienas vaikas jaučiasi saugus, mylimas, gerbiamas. Neskatinama konkurencija, noras dominuoti.

Pamėgdžiojimas yra svarbiausias Valdorfo pedagogikos bruožas. Didžioji dalis to, ko vaikas išmoksta ikimokykliniame amžiuje, yra perteikiama suaugusiojo veiklos pavyzdžiu. Pedagogai padeda pažinti aplinkinį pasaulį, moralines vertybes ne per aiškinimus, nurodymus, bet per jutimus, patyrimą ir veiklą. Organizuojama pamėgdžiojimui tinkama veikla: maisto gaminimas, žaislų tvarkymas, gyvūnų globojimas, augalų priežiūra, t.t. Vaikas domisi suaugusiojo veikla, klausinėja apie ją. Užmezgamas betarpiškas ryšys, kuris padeda sukurti palankų veiklai bendravimą.
Ugdomąją aplinką stengiamasi kurti iš natūralių medžiagų. Grupėje gausu natūralių ugdymo priemonių (akmenėlių, medžio pagaliukų, kankorėžių, kriauklių ir t.t.), netradicinių, nestandartinių žaislų (siūtų lėlių, medinių žaislų ir t.t.), kurie skatina vaikų vaizduotę, žadina vaikų kūrybines galias. Darbeliams taip pat naudojamos natūralios medžiagos: molis, vilna, vaškas.

Ikimokykliniame amžiuje labai svarbi vaiko fizinė veikla. Gebėjimas judėti turi lemiamos reikšmės kalbos ir pažintinių gebėjimų vystimuisi, todėl vaikams sudaromos sąlygos įvairiai judriai veiklai: grupės tvarkymas, darbai sode, judrūs žaidimai, išvykos ir pan. Ypatingas dėmesys skiriamas smulkiosios motorikos lavinimui: žaidžiami pirštų žaidimai, veliama vilna, siuvinėjama, veriami karoliai ir pan.

Valdorfo grupėse daug dėmesio skiriama meninei vaikų veiklai, kūrybinės fantazijos ugdymui. Vaikai darželyje piešia, lieja akvarele, lipdo iš molio, vaško, vaidina, susipažįsta su tautos papročiais, dainomis.

Palaikomas artimas ryšys su gamtos pasauliu. Natūralus gamtos ritmas atkartojamas kasdieninėje ugdomojoje veikloje – laikomasi savaitės, metų ritmo. Vaikai žino, ką veiks kiekvieną dieną: gamins maistą, lies akvarele, lipdys iš molio, vaško, stebės gamtą. Atsižvelgiant į metų laikų kaitą, pritaikoma ugdymo(si) aplinka, priemonės, švenčiamos tradicinės Valdorfo pedagogikos šventės (Advento, Žibintų, Vėjų, kt.). Renginiuose aktyviai dalyvauja ugdytinių tėvai.