Vadovaujantis  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtintu 2019 m. spalio 15 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-454, 10.8 punktu atlyginimas už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai atlyginimo nemoka, kai mokykla uždaroma dėl paskelbtos epidemijos.

Pagalbą, informaciją tėvai ir mokytojai gali gauti įstaigos telefonu 8 37 755022.

Ugdytinių tėvai gali kreiptis į savo grupių mokytojus grupės el. paštu:

 

NUOTOLINIO MOKYMO MEDŽIAGA GRUPIŲ UGDYTINIAMS

NYKŠTUKAI                  GIRINUKAI                DRUGELIAI

AITVARIUKAI            PELĖDŽIUKAI             BORUŽIUKAI

BITUTĖS                SMALSUČIAI                SAULUTĖS

ZUIKUČIAI                 EŽIUKAI    

EŽIUKŲ GR. TINKLARAŠTIS               

ŽIOGELIAI

ŽIRNIUKAI             

LOGOPEDAI 

                              MUZIKINĖ VEIKLA  

MENINĖ VEIKLA

                               PSICHOLOGAS 

SOCIALINIS PEDAGOGAS     

SPECIALUSIS PEDAGOGAS

ŠOKIS (sportinė veikla)