Lopšelyje-darželyje veikia trys priešmokyklinio ugdymo grupės. Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Pedagogai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko ugdymosi poreikius, lanksčiai taiko bendrąją programą, diferencijuoja ir individualizuoja ugdymo turinį bei metodus.

Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Į šias grupes ateina vaikai, kitąmet eisiantys į mokyklą. Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti parengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Įstaigoje šiais mokslo metais sukomplektuotos trys priešmokyklinio ugdymo grupės: PELĖDŽIUKŲ, SMALSUČIŲ ir EŽIUKŲ.

Grupėse vaikams sudarytos sąlygos ugdytis pagal individualius gebėjimus. Integruotiems specialiųjų poreikių turintiems vaikams ugdytis padeda mokytojo padėjėjos. Vaikams, kuriems reikalinga individuali pedagoginė – psichologinė, korekcinė pagalba, sudarytos sąlygos gauti įstaigoje dirbančių specialistų paslaugas.

Papildomos informacijos apie priešmokyklinį ugdymą bei jo organizavimą galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt skiltyse Tėvams / Ikimokyklinis ugdymas ir Priešmokyklinis ugdymas.