Psichologas darželyje rūpinasi vaikų psichikos sveikata, stiprina psichologinį atsparumą, konsultuoja, dirba individualiai ir pogrupiais su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka šviečiamojo pobūdžio veiklą.

  • Įvertina vaiko galias, sunkumus, raidos ypatumus, psichologinius, asmenybės ir ugdymosi sunkumus.
  • Atlieka vaikų elgesio ir veiklos stebėseną grupėje.
  • Individualiai dirba su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Padeda vaikams atgauti vidinę darną, pažinti ir priimti savo jausmus, tinkamai prisitaikyti aplinkoje, skatina pažintinės raidos procesus.
  • Skatina saugios ugdymuisi aplinkos kūrimą.
  • Rengia rekomendacijas vaiko psichologiniams, asmenybės bei ugdymosi sunkumams spręsti.
  • Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais bei specialistais, užtikrina švietimo pagalbos tęstinumą.
  • Šviečia darželio bendruomenę vaiko raidos psichologijos ir su vaiko psichikos sveikata susijusiais klausimais.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus ir teikia rekomendacijas. Konsultacijų metu spendžia vaikų emocinius, elgesio, bendravimo, susikaupimo, dėmesio išlaikymo, motyvacijos ir kitus sunkumus.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys individualios konsultacijos, gali kreiptis antradieniais ir trečiadieniais nuo
8.00 – 13.00 val. arba susiderinti kitą tinkamą laiką. Konsultacijoms būtina registracija telefonu 8 643 10041 ar el. paštu psichologe.giliukas@gmail.com. Lopšelio-darželio psichologė – Algimanta.