Kauno miesto savivaldybė pateikė paraišką, Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ , projekto “Auklėtojo padėjėjas įtraukiajam ugdymui” įgyvendinimui. Šis projektas buvo laimėtas.

Nuo 2019-12-01 projektas bus įgyvendinamas mūsų įstaigoje ir tęsis 22 mėnesius. Vykdant šį projektą, Kauno lopšelyje-darželyje “Giliukas”  bus įdiegtas inovatyvus veiklos organizavimo modelis, kai grupėje dirba vienas mokytojas ir du ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjai. Tai padės spręsti vaikų, turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius,  integracijos problemą ir sudarys sąlygas organizuoti ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Bendradarbiaujant su šio projekto socialiniais partneriais, mūsų įstaigos ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjai kels kvalifikaciją dalyvaudami ilgalaikiuose mokymuose.