Įstaigoje ugdymo procesas organizuojamas pagal šias programas:
Ikimokyklinėse grupėse – lopšelio-darželio „Giliukas“ ikimokyklinio ugdymo programa.

Specialiojo ugdymo grupėse ikimokyklinio ugdymo programa papildoma metodinėmis rekomendacijomis: R.Ivoškuvienė, Z. Mamonienė, O. Pečiulienė, V. Suveizdienė “Ikimokyklinio amžiaus vaikų žymiai ir vidutiniškai neišsivysčiusios kalbos ugdymas” (Šiauliai, 1997).

Grupėse, taikančiose Valdorfo pedagogikos elementus, papildomai naudojama Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK-761.

Priešmokyklinėse grupėse ugdymo procesas vyksta pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Ugdymo programą ir kitus priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus galite rasti Švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje www.smm.lt skiltyje Švietimas > Priešmokyklinis ugdymas.

Įstaigoje ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatos ugdymui. Nuo 2004 metų įstaiga yra įtraukta į Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą. Įstaigos bendruomenė yra aktyvi Ikimokyklinių įstaigų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė. Sukurta lopšelio – darželio „Giliukas“ sveikatos stiprinimo programa „Augu sveikas“. Ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius pasitelkiamas projekto metodas. Plačiau Projektinė veikla.